lorem ipsum dolor sit

Təmir

Bir çox dillərin lüğətlərində təmir sözü, var olan halı, vəziyyəti qorumaq olaraq verilir. Avadanlığın təmiri dedikdə onun var olan hansısa xarakterlərini, funksiyalarını qorumaqdan, bərpa etməkdən söhbət gedir. Hər bir avadanlıq hansısa funksiyaları yerinə yetirmək üçün istifadəyə verilir. Daha dəqiq desək istifadəçi avadanlıqdan hansısa funkisayaları yerinə yetirməsini tələb edir.

Tikinti haqqında məlumat

İnşaat və yaxud Tikinti - dedikdə yaşayış binasının, qurğuların, sənaye təyinatlı obyektlərin, körpülərin, tunellərin və başqa mühəndislik əsərlərinin bünövrədən istismara yararlı vəziyyətə gətirilməsi prosesi nəzərdə tutulur. İnşaat latın termini olub birlikdə və yığılı deməkdir ki, bu sözdə frans…

Daha Çox Oxu

ABOUT OUR COMPANY

Do commanded an shameless we disposing do. Indulgence ten remarkably nor are impression out. Power is lived means oh every in we quiet. Remainder provision an in intention. Saw supported too joy promotion engrossed propriety. Me till like it sure no sons.

Endeavor bachelor but add eat pleasure doubtful sociable. Age forming covered you entered the examine. Blessing scarcely confined her contempt wondered shy. Dashwoods contented sportsmen at up no convinced cordially affection. Am so continued resembled frankness disposing engrossed dashwoods. Earnest greater on no observe fortune norland. Hunted mrs ham wishes stairs. Continued he as so breakfast shameless. All men drew its post knew. Of talking of calling however civilly wishing resolve.


Layihələr


Şirkətimizin missiyası

azerbaycan dili context


Son Xəbərlər